User Tools

Site Tools


user:ssa_login

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:ssa_login [2020/03/12 10:21]
eta Remove page via multiORPHANS
— (current)
Line 1: Line 1:
-===== SSA login ===== 
  
-För att logga in som medlem används callsign (SK6AB) och medlemsnummer som står på baksidan av QTC-tidningen,​ för närvarande:​ 106839 
- 
-=== HamShop === 
- 
-E-postadress:​ eta@eta.chalmers.se \\ 
-Lösenord: 106839 
user/ssa_login.1584008516.txt.gz · Last modified: 2020/03/12 10:21 by eta