User Tools

Site Tools


styrelsen:foreningsmoten

ETAs föreningsmöten

Höstmöte

Föredragningslista

 1. Mötets raska öppnande.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 3. Mötets beslutmässighet och stadgenliga utlysande.
 4. Val av mötets ordförande & sekreterare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut.
 7. Verksamhetsberättelsen för XX/YY.
 8. Revisionsberättelse för d:o.
 9. Frågan om styrelsen XX/YY ansvarsfrihet.
 10. Val av valkommitté för styrelsen XX/YY.
 11. Propositioner och motioner.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötets avslutande.

Vårmöte

Föredragningslista

 1. Mötets raska öppnande
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 3. Mötets beslutmässighet och stadgenliga utlysande
 4. Val av mötets ordförande & sekreterare
 5. Mötets stadgaenliga utlysande/mötets beslutsmässighet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut
 8. Verksamhetsberättelse för XY-1/XY-1
 9. Revisionsberättelse för XY-1/XY-1
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen XY-1/XY-1
 11. Val av styrelse för verksamhetsåret XY/XY
 12. Val av revisorer för verksamhetsåret XY/XY
 13. Val av auktionskommitté för verksamhetsåret XY/XY
 14. Budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 15. Propositioner och motioner
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Exempel på röstningsförfarande för motioner

styrelsen/foreningsmoten.txt · Last modified: 2019/09/22 15:11 by eta