User Tools

Site Tools


user:radio:antennstyrning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:radio:antennstyrning [2018/04/04 23:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Antennstyrning ======
 +__Lämpligt nyckeljobb!!__
  
 +Styrning för att styra en antenn.\\
 +FIXME vad kallas antennen osv.
 +
 +===== Varför? =====
 +Kunna vrida och ha sig. Så man kan studsa signaler mot månen, flygplan mm.
 +
 +===== Hur? =====
 +Styra med hjälp av en CAN-buss.
 +
 +==== Hårdvara ====
 +[[http://​projekt.auml.se/​homeautomation:​hardware:​avr:​essential|NodeEssential]]\\
 +Till en början en nod vid antennen (inomhus) och en i radioschacket.
 +
 +=== Antennod ===
 +10 IOs finns att tillgå på en NodeEssential. AVR mega88 duger.
 +
 +  - Elevation, feedback
 +  - Elevation, relä upp
 +  - Elevation, relä ned
 +  - Azimuth, feedback
 +  - Azimuth, relä vänster
 +  - Azimuth, relä höger
 +
 +<​code>​
 +Själva styrningen av rotorn är inte komplicerad alls, i princip så har
 +du tre trådar till motorn varav en kopplas till nollan(24V AC används)
 +och en de två andra kopplas till fasen och vilken man väljer styr
 +rotationsriktningen. Lämpligen sköter man den delen med två reläer.
 +
 +Feedback av positionen är helt enkelt en 500 Ohm's potentiometer som man
 +har tre trådar till, går ju (efter lite RF filtrering, vi ska ju trots
 +allt köra uppåt 1KW RF i alldeles närheten...) att läsa rätt bra med
 +AD:n på en AVR.
 +</​code>​
 +
 +=== Manövernod ===
 +10 IOs finns att tillgå på en NodeEssential. AVR mega88 eller 168.\\
 +En display skulle man kunna koppla in, 2x16 teckendisplay kanske. Ska visa antennens position. Tar 7 IOs om det är en HD44780.\\
 +Det lämnar 3 lediga IO som ska användas till att ändra position på antennen. Förslagsvis används en för bestämning av om det är elevation eller sidled som ska justeras. En för upp/​vänster och en ned/​höger.\\
 +\\
 +
 +4 knappar
 +  * Elevation +
 +  * Elevation -
 +  * Azimuth +
 +  * Azimuth -
 +
 +<​code>​
 +Första prioritet för styrningen är helt enkelt en låda som man kan styra
 +med knappar +- och som även visar positionen. Steg två är att skicka
 +data från PC via serieport för att följa satteliter och annat...
 +
 +Själva regleringen av positionen är inte kritisk, helt enkelt att köra
 +tills position är uppnådd sedan stäng av. Ingen PID eller något sånt behövs.
 +</​code>​
 +
 +=== PC-nod ===
 +En NodeEssential med FTDI eller MAX232 eller en färdig NodeUSB.
 +
 +=== Kablage ===
 +En skärmad TP-kabel dragen från radioschacket till fläktrummet för gnd, can-h och can-l. Dra även en från styrelserummet till fläktrummet samtidigt för framtida bruk.
 +
 +=== Spänningsmatning ===
 +Separata matningar för fläktrummet och radioschacket
 +
 +==== Mjukvara ====
 +Det mesta går att plocka från [[http://​projekt.auml.se/​]] men en applikationerna måste skrivas själv.
 +
 +=== Manövernod ===
 +Förslag på output på 2x16 teckens display:
 +<​code>​
 +Börvärde | Ärvärde
 +|----------------|
 +|12.34° ​ 12.34° ​ | Elevation
 +|12.34° ​ 12.34° ​ | Azimuth
 +|----------------|
 +</​code>​
 +
 +I framtiden kunna koppla in en PC till bussen för att därifrån styra antennen.\\
 +Vilken position ska visas på displayen? Den som ställs in med knappar (om det räknas ut i manövernoden) eller den som antennoden ger som feedback?
 +
 +  * Ta in position och skriv ut
 +  * Läsa tryckknapparna,​ skicka ut frame för vridning
 +
 +=== Antennod ===
 +  * Slår till ett relä när inkommande postion inte stämmer överens med antennens verkliga position
 +  * Slå av relät när antennen nått önskad position
 +  * Positionen läses med en adc
 +  * Skicka ut positionen på bussen periodiskt och vid ändringar
 +
 +  * Kunna vrida till absolut postion
 +  * Kunna vrida till relativ postion
 +  * Kunna vrida kontinuerligt tills stopp
 +Antagligen kommer bara en av dessa varianter användas, men skadar inte om de är implementerade.
 +
 +Den måste kunna hantera kallibrering,​ dessa parametrar lagras lämpligt i eeprom.
 +
 +=== PC-nod ===
 +Framtida huvudvärk för PC-interfacet som ska styra antennen. Men till en början kan en vanlig Can2Serial-mjukvara användas för att kunna programmera om de öviga noderna.
user/radio/antennstyrning.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)