User Tools

Site Tools


styrelsen:viceordf

Vice Ordförande

Stadgarna

7:3 Vice ordföranden åligger:

  • att, då ordföranden är förhindrad, sköta dennes åligganden,
  • att handha ETA:s bibliotek.
  • att notera brister i lokalen och i samband med föreningens medlemmar åtgärda dessa.
styrelsen/viceordf.txt · Last modified: 2023/11/14 17:58 by eta